Kenika Thai Herb Shop address: 86/7 Condo Royal Tower 3, Soi Inthamara 25, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Thailand ☎️ +66659459633 ☎️ + 66619785516

Kenika Thai Herb Shop address: 86/7 Condo Royal Tower 3, Soi Inthamara 25, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Thailand ☎️ +66659459633 ☎️ + 66619785516